English | 日本語 | Tagalog

Hindi mo nakukuha ang iyong stimulus checks?

May anak kang may edad hanggang 17 taon?

Mayroon kang mga benepisyo na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Magfayl ng federal tax return sa lalong madaling panahon upang makuha ang mga ito.

Ang tatlong stimulus payments ay nagkakahalaga ng hanggang $3,200 para sa mga indibidwal at $2,500 para sa mga bata at iba pang dependents.

Plus, ang child tax credit ay nagbibigay daan sa iyo na awtomatikong makatanggap ng hanggang $300 bawat buwan sa bawat bata na magsisimula sa Hulyo. Sa susunod na taon, maaari kang makatanggap ng hanggang $3,600 bawat bata na may edad 6 pababa, at $3,000 sa bawat bata na may edad 6-17 taon.

Magfayl ng federal tax return sa lalong madaling panahon upang makuha ang mga benepisyong ito. Kailangan ng tulong?

Kumuha ng libreng tax assistance sa www.getyourrefund.org.

Maaring tumawag sa (866) 698-9435 upang makahingi ng tulong galing sa United Way na bukas simula alas 4 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, oras ng Hawaiʻi o bumisita sa www.myfreetaxes.com.

• Maaari kang magfayl ng libre at tanging pangunahing impormasyon lamang ang kailangan. Magagawa ito gamit ang smartphone o computer.

• Ang permanenteng address o tirahan ay hindi kailangan. Maaari kang gumamit sa address ng iyong kaibigan, kamag-anak, shelter at iba pa.

• Makukuha mo ito sa pamamagitan ng direct deposit o tseke na ipapadala sa iyo.

• Kahit mababa ang iyong kita o wala kang utang na buwis sa iyong kita(income taxes), makakuha ka parin nitong bagong child tax credit na tinatawag. Isa lamang sa mga magulang na may kasunduan sa kasamang pangangalaga (joint custody) ang makakuha sa benepisyo ng bawat bata.

Hawaiʻi’s keiki need superheroes like you to spread the word! Join us on: